Budowa domu – niezbędne usługi geodezyjne
Zakładając że mamy już własną działkę na której ma stanąć nasz dom, pierwszą czynnością od której powinniśmy zacząć to wznowienie granic. Jeśli jesteśmy pewni co do granic swojej nieruchomości można pominąć tą czynność. Geodeta będzie nam potrzebny w trzech etapach naszej inwestycji. Żeby zacząć cokolwiek projektować musimy posiadać „decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” wydaną przez gminę oraz mapę do celów projektowych którą musi sporządzić geodeta. Na takiej mapie projektant sporządzi plan zagospodarowania działki, wraz z projektem i innymi niezbędnymi uzgodnieniami złoży całą dokumentacje w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę uprawomocni się po dwóch tygodniach, teraz znowu będziemy potrzebowali geodety który wytyczy w terenie nasz dom i przyłącza według planu zagospodarowania działki sporządzonego przez projektanta na mapie do celów projektowych. Całe prace aż do zakończenia budowy będzie nadzorował kierownik budowy. Geodeta będzie nam jeszcze potrzebny przed formalnym zakończeniem naszej inwestycji. Gdy wszystko jest już fizycznie wykonane wzywamy na plac budowy geodetę który wykona geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą. Inwentaryzacja polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych budynku, przyłączy lub innych budowli, celem porównania z projektem i wniesienia opracowanych pomiarów na mapę zasadniczą która znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego. Inwestor otrzymuje mapę inwentaryzacji powykonawczej w kilku egzemplarzach w zależności od potrzeb. Taka mapa jest niezbędna do zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Na tym kończy się rola geodety. Kierownik budowy kompletuje wszystkie niezbędne dokumenty do zakończenia budowy wraz z mapa inwentaryzacji i składa lub my składamy je w Starostwie Powiatowym celem formalnego zakończenia naszej inwestycji i otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Budowa krok po kroku
1. zakup odpowiedniej działki
2. złożenie wniosku w gminie o wydanie "DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU" lub WYPISu Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3. przygotowanie do inwestycji - są to sprawy indywidualne, które mogą dotyczyć uzyskania m.in.:
• zapewnienia dostawy energii elektrycznej, wody, gazu
• decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego
• zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych
• opinii Konserwatora Zabytków
• innych opinii, pozwoleń specyficznych dla konkretnej lokalizacji
4. wznowienie granic nieruchomości jeśli istnieje taka potrzeba
5. sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych.
6. decyzja o warunkach zabudowy + plan zagospodarowania działki sporządzony na mapie do celów projektowych + projekt + uzgodnienia + wniosek do urzędu = pozwolenie na budowę.
7. po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę plac budowy przejmuje kierownik budowy i sprawdza wykonywanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem.
8. przed rozpoczęciem prac budowlanych geodeta wytycza obiekt budowlany wraz z projektowaną infrastrukturą.
9. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza + protokóły odbioru + wniosek do urzędu = pozwolenie na użytkowanie